Huisregels

In het gebouw van Vios Hengelo, is onderstaand reglement van kracht. Door het betreden van het gebouw van Vios Hengelo verklaart u zich met dit reglement bekend en daarmee akkoord en verbindt u zich vrijwillig tot volledige naleving daarvan.

1. Toegang

 • Vios Hengelo dient voortdurend veiligheidsmaatregelen te treffen om de openbare orde en de veiligheid van de bezoekers zoveel als mogelijk te waarborgen. Zodra de omvang van een groep of spanningen daartoe aanleiding geven, zal vanaf dat moment aan potentiële leden van dergelijke groepen de toegang tot de uitgaansgelegenheid worden geweigerd.

 • Er wordt een minimumleeftijd van 16 jaar gehanteerd. Op verzoek van een toezichthouder bent u verplicht een geldige Nederlandse legitimatie (paspoort / ID-kaart / rijbewijs) te overleggen. Dit is bij wet geregeld per 1-1-2005.

 • Correcte kleding is in Vios Hengelo verplicht, indien u niet voldoet aan onze norm behouden wij ons het recht voor u de toegang te weigeren. Trainingspakken en caps zijn niet toegestaan.

 • Bij het betreden van de uitgaansgelegenheid verklaart u zich akkoord met visitatie van uw bagage en onderzoek aan kleding.

 • In bewaring gegeven goederen/zaken worden maximaal 2 maanden bewaard, waarna zij zullen worden vernietigd.

 • Voor uw en onze veiligheid zijn onze portiers/toezichthouders belast met de controle op de naleving van dit reglement. Zij treden op namens de directie en zijn derhalve bevoegd tot het geven van aanwijzingen aan u als bezoeker, welke door u dienen te worden opgevolgd.

 • Bij constatering van niet-naleving van dit reglement, waarbij uw betrokkenheid wordt vermoed, verbindt u zich nu reeds voor alsdan om op eerste verzoek van onze portier/toezichthouder met hem mee te gaan en eventueel over het betreffende geval te worden gehoord.

 • Over toepassing van de huisregels is geen discussie mogelijk tijdens de avond. Voor eventuele op en of aanmerkingen kan men zich uitsluitend schriftelijk (binnen 14 dagen) wenden tot de directie.

 • Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie geluid en/of beeldmateriaal te maken in Vios Hengelo.

 • Bij gebleken niet nakoming van enige bepaling uit dit reglement kan u de toegang, voor een (on-)bepaalde periode, worden geweigerd of ontzegd.

2. Wapens

 • Het onder zich hebben van wapens en of munitie (vernoemd in de wapenwet) of voorwerpen die als wapen kunnen dienen is in Vios Hengelo ten strengste verboden.

3. Drugs

 • Het bezit of gebruik van alle vormen, soorten en hoeveelheden van drugs is in Vios Hengelo ten strengste verboden. Indien u in het bezit blijkt te zijn van wapens en/of drugs worden deze goederen direct op eerste verzoek door u aan ons afgegeven en wordt e.e.a. afgehandeld conform de instructie en/of richtlijnen van Politie en Justitie.

4. Camera’s

 • Voor uw en onze veiligheid houden wij mede toezicht doormiddel van camera’s. In geval van calamiteiten zullen de opgenomen beelden gebruikt worden ter identificatie.

5. Garderobe

 • Kleding kan tegen betaling in bewaring worden gegeven bij de garderobe. U ontvangt daar een bewijsnummer of badge van afgifte. De vaste prijs van de garderobe is € 1,00 per item. Gebruik van de garderobe stellen wij verplicht voor alle bezoekers.

 • Zonder ontvangstbewijs wordt geen enkel item teruggegeven. Bij verlies van het ontvangstbewijs bent u verplicht tot het einde van het evenement/avond te wachten; waar wij zullen proberen uw item(s) terug te vinden. Wij aanvaarden in het geval van verlies van het ontvangstbewijs echter geen enkele aansprakelijkheid.

 • Gebruik van de garderobe is op eigen risico. De garderobe is niet verantwoordelijk voor enig verlies van jassen, tassen, helmen of paraplu’s. Uiteraard doen wij ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Bij verlies t.g.v. van grove nalatigheid van het garderobe personeel is de maximale aansprakelijkheid per item beperkt tot de aantoonbare dagwaarde van het item (door middel van het overleggen van een kopie van de aankoopbon) en gemaximaliseerd op € 150,00 incl. BTW.

6. EHBO

 • Indien u hulp wenst van de EHBO van Vios Hengelo, dient u de aanwijzingen van de dienstdoende hulpverlener strikt op te volgen.

 • De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor kwetsuren welke zijn veroorzaakt middels geweld door eigen toedoen of toegebracht door derden, niet zijnde personeel van Vios Hengelo, of die welke het directe of indirecte gevolg zijn van het gebruik van alcohol of drugs.

7. Klachten

 • Om zoveel mogelijk uw prettige en veilige verblijf in Vios Hengelo te waarborgen, worden ieders gedragingen getoetst aan de inhoud van dit reglement. Mocht u toch klachten hebben over de toepassing daarvan door ons personeel, dan kunt u daarmee terecht bij de receptie/infobalie.

8. Alcohol / Tabak

 • Het is wettelijk niet toegestaan dat personen jonger dan 18 jaar  alcoholische drank nuttigen.  Mocht een persoon ouder dan 18 jaar  alcoholische drank verstrekken aan een persoon jonger dan 18 jaar en hij/zij berokkend daarmee schade in welke vorm dan ook aan Vios Hengelo, zal deze schade worden verhaald op de desbetreffende persoon.

 • Het is wettelijk niet toegestaan om tabak te kopen als u jonger bent dan 18 jaar.

9. Algemeen

 • Handelingen en uitlating die duiden op racisme worden niet getolereerd.

 • Het is niet toegestaan flyers, affiches of ander promotiemateriaal in Vios Hengelo te verspreiden zonder toestemming.

 • Het is verboden om eigendommen van Vios Hengelo mee te nemen buiten het gebouw. Bij beschadiging van onze eigendommen is men aansprakelijk voor de reparatie- en/of vernieuwingskosten.

 • In ons bedrijf wordt meer dan 85 dB(A) aan geluid geproduceerd. Ons bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen die hierdoor wellicht op kunnen treden aan uw gehoor. Het verblijf in Vios Hengelo geschiedt derhalve geheel op uw eigen risico. Geef uw oren tijdig rust door af en toe een rustige ruimte op te zoeken. Oordopjes zijn verkrijgbaar in Vios Hengelo.

 • Het is verboden binnen te roken, bij overtreding zult u worden aangesproken op uw gedrag en kan u de toegang worden ontzegd. U kunt gebruik maken van onze rookruimte op aanwijzing van ons personeel.

 • Toiletruimten zijn voor individueel gebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan. Het is tevens verboden om glazen en/of flesjes mee het toilet in te nemen of ermee naar buiten te lopen.

 • Het is verboden om zowel in ons bedrijf goederen te verhandelen. Van strafbaar gedrag, zoals mogelijke heling wordt aangifte gedaan bij de politie.

 • In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de directie van Vios Hengelo alsnog over mogelijk te nemen maatregelen.

 • Bij het niet naleven van (een of meer van) bovenstaande huisregels is het de gastheren toegestaan bij monde van de exploitant desbetreffende perso(o)n(en) de toegang tot de zaak te ontzeggen.

 • Partyfoto’s en filmbeelden die in VIOS zijn gemaakt, kunnen voor promotionele doeleinden gebruikt worden.

 • Vios Hengelo is deelnemer van de C.H.O. (Collectieve Horeca Ontzeggingen). Deze huisregels zijn tot stand gekomen i.s.m. Koninklijke Horeca Nederland afdeling Hengelo, gemeente Hengelo en Politie in het project Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan. Voor meer informatie over huisregels en collectieve horecaontzeggingen ga naar: www.erzijnregels.nl/hengelo

Beekstraat 10
7551 DP Hengelo (ov)
www.vioshengelo.nl
info@vioshengelo.nl